Επικοινωνία

φωτογραφία φόρμας επικοινωνίας

Ο παρόν δικτυακός χώρος είναι για πληροφόρησή σε θέματα ψυχολογίας και ψυχολογικής θεραπείας.
Ο Δρ Ρήγος εργάζεται στο Δήμο Ηλιούπολης .

E-mail: info@markosrigos.gr


O ψυχολόγος υποχρεούται σε πλήρη εμπιστευτικότητα. [Νόμος: 991/1979, άρθρο 9].